Amedeo
BROWS AND LASHES
Follow us

Search

Algemene Voorwaarden
  -  Algemene Voorwaarden

Bij het boeken van een afspraak met YEN gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Permanente Make Up

– De gratis nabehandeling bij semipermanente make up/microblading behandelingen dient plaats te vinden na minimaal 4 weken en maximaal 10 weken na de eerste behandeling. U krijgt na afloop van uw eerste bezoek aan mijn salon de gelegenheid om een afspraak in te plannen voor een kosteloos nabehandeling. Indien u om wat voor reden dan ook niet in de gelegenheid bent om binnen 10 weken te verschijnen voor uw kosteloos nabehandeling dan komt deze te vervallen. U kunt alsnog een afspraak in plannen, echter zal deze behandeling in rekening worden gebracht.

– Indien u binnen 48 uur voor de kosteloze nabehandeling de afspraak niet afzegt of u verschijnt zonder afmelding niet op de gemaakte afspraak, dan vervalt de kosteloze nabehandeling. De klant kan dan alsnog een betaalde nabehandeling inboeken.

– Afspraken kunnen eenmalig worden gewijzigd, mits dit ten minste 48 uur voor de aanvang van de afspraak wordt afgemeld. Wanneer de klant voor de tweede keer de afspraak wilt wijzigen dient de afspraak geannuleerd te worden en een nieuwe afspraak ingepland te worden.

 – Het is de verantwoordelijkheid van de klant zelf, om zoveel mogelijk research te doen over de behandeling die geboden wordt. Op mijn website www.yenn.nl kunt u informatie over de behandelingen vinden. Wij gaan ervan uit dat de klant dit zorgvuldig doorneemt alvorens de behandeling plaats gaat vinden.

Algemente voorwaarden

Yen hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “Yen” verstaan Yen gevestigd te Bergen op Zoom, Zuid-Oostsingel 21, 4611 BB.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die Yen opdracht geeft tot de behandelingen.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder “behandeling” verstaan de behandeling voor semipermanente make up, met behulp van de door Yen te hanteren apparatuur en bijbehorende hulpmiddelen.

1.5 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en Yen zelf.

1.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Yen voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen Yen en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan Yen tot behandeling.

2.2 Yen is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijke verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

 

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud, toestemming daartoe aan Yen door het invullen en ondertekenen van het intakeformulier van Yen.

3.2. De cliënt verleent onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud – gelet op de zorgvuldigheid – toestemming voor de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van deze behandeling.

3.3 Yen kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.4 De behandelde cliënt, dient minimaal 18 jaar te zijn, mocht later blijken dat de behandelde cliënt zijn leeftijd niet correct heeft aangegeven en of dit verzwegen te hebben naar Yen, dan kunnen zijn hiervoor Yen niet aansprakelijk stellen.

3.4 Yen gaat ervan aan dat u geheel de gezondheidsverklaring naar waarheid invult, mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunt u hiervoor Yen niet aansprakelijk stellen.

 

4 Informatie

De cliënt dient Yen tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast en/of worden geïndexeerd.

5.2 De cliënt draagt er zelf en tijdig zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt.

 

6 Betaling

6.1 Yen mag de cliënt om een aanbetaling vragen en het resteren direct na de behandeling contant of per pin te voldoen.

6.2 Indien Yen de cliënt op rekening behandeld, zorgt de cliënt voor volledige betaling binnen 14 dagen en wordt het betreffende bedrag op de betrokken rekening van Yen onder vermelding van het factuurnummer en soort behandeling voldaan.

6.3 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur, eventueel vermeerderd met wettelijke rente en (buitengerechtelijke) kosten.

6.4 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

6.5 In het geval de cliënt de factuur na verzoek c.q. sommatie van Yen niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in gebreke en verzuim. Yen is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. Yen is alsdan tevens zonder nadere aankondiging bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.

6.6 Bij betalingsachterstand is Yen bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe contante betaling.

6.7 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen Yen indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij Yen instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.

6.8 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt.

 

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij Yen af te zeggen.

7.2 Voor de PMU behandelingen:
Zegt de cliënt niet en/ of niet tijdig af, dan zal Yen een bedrag van € 75,- (zegge: vijfenzeventig euro) bij betreffende cliënt in rekening brengen, te vermeerderen met kosten.

7.3 Afspraken dienen per e-mailbericht te worden geannuleerd. De annulering wordt geregistreerd op het moment dat de annulering door Yen is ontvangen. Indien cliënt haar afspraak telefonisch wil annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Yen, kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig van de afspraak.

7.4 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak, anders is Yen genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij niet annuleren, dus “no show” moet Yen helaas het gehele bedrag in rekening brengen.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Yen leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Yen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Yen is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Yen.

8.2 Yen kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van het gewenste resultaat.

8.3 Yen is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en /of pigmentvlekken.

8.4 Yen is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op huid na de behandeling(en).

8.5 Yen is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de juiste nazorg.

8.6 Cliënt dient zelf zorg te dragen aan voldoende informatie en kennis over de behandelingen.

 

9 Klachten

9.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Yen, meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Yen en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2 En klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.

 

10 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

11 Toepasselijk recht

Op de tussen Yen en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12 Wijziging

12.1 Yen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.